Twój koszyk 0 ks za 0

‎Warunki handlowe

Dostawa i płatność

‎Warunki handlowe

 • I. Postanowienia ogólne
 • II. Przedmiot umowy sprzedaży
 • III. Zamawianie towaru, zawarcie umowy sprzedaży
 • IV. Cena towaru i warunki płatności
 • V. Sposób dostawy i warunki dostawy
 • VI.  Prawo z tytułu nienależytego wykonania umowy
 • VII. Odstąpienie od umowy
 • VIII. Anulowanie zamówienia przez sprzedającego
 • IX. Ochrona danych osobowych
 • X. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunki handlowe“) spółki Almus Pharm s.r.o., z siedzibą Hraniční 118, Frýdek-Místek Lysůvky, kod pocztowy 73942, REGON: 01679945, NIP: CZ01679945, wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, nr wpisu 56415, numer konta bankowego: 107-4857680227/0100, dane adresowe: tel. 00420558711631, e-mail apteka@apteka-czeska.pl (zwany dalej „sprzedający“) zgodnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 ustawy nr  89/2012 Sb., kodeks cywilny (zwany dalej „KC“), w obowiązującym brzmieniu, określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z lub na podstawie umowy sprzedaży (zwana dalej „umowa sprzedaży“) zawartej między sprzedającym i osobą fizyczną (zwany dalej „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego, prowadzonego na stronach internetowych dostępnego pod adresem www.apteka-czeska.pl.

1.2 Warunki handlowe nie odnoszą się do przypadków, gdy osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą fizyczną, która zamawia towar w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3 Postanowienia, które są odmienne od warunków handlowych, można uzgodnić w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia zawarte w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4 Wszystkie stosunki umowne między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Sb., nowy kodeks cywilny, w brzmieniu obowiązujących przepisów, oraz ustawie o lekach nr 378 / 2007 Sb. z późn. zm.

1.5 Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z akceptacją warunków handlowych. Stosunki pomiędzy kupującym a sprzedającym kierują się postanowieniami warunków handlowych, które są ważne i obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży, i które są wiążące dla obu stron umowy, chyba że postanowienia umowy wyraźnie nie stanowią inaczej. Warunki handlowe tworzą integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.

1.6 Sprzedający może bez uprzedniego powiadomienia zmienić lub uzupełnić treść warunków handlowych. Takie postanowienie nie uchybia stosowaniu praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

 

II. Przedmiot umowy sprzedaży

2.1 Sklep internetowy zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedającego do sprzedaży wraz z cenami za poszczególne produkty. Ceny oferowanych towarów są podane z zaliczonym podatkiem VAT (brutto) oraz wszystkimi dalszymi opłatami. Oferta sprzedaży towarów i ceny danych towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na stronach internetowych sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedającego zawrzeć umowę sprzedaży na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

2.2 Sklep internetowy zawiera także informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru (zwana dalej „opłata pocztowa“). Informacja o opłacie pocztowej podana w sklepie internetowym obowiązuje tylko w przypadkach, w których towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

2.3 Każda prezentacja towarów umieszczona na stronach sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży odnośnie danego towaru. Postanowienie § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania. Zdjęcia produktów umieszczone w prezentacji internetowej mają wyłącznie charakter ilustracyjny; ze względu na ciągłe zmiany opakowań przez producentów, sprzedający nie jest w stanie zagwarantować tego samego wyglądu opakowań zamawianych produktów w momencie sprzedaży.

2.4 W przypadku leków, przedmiotem sprzedaży wysyłkowej mogą być wyłącznie produkty lecznicze zarejestrowane zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy nr 378/2007 Sb., o lekach, z późn. zm. (zwana dalej „ustawa o lekach“), które zgodnie z decyzją o zarejestrowaniu nie są wydawane na receptę. Kupujący przed użyciem jakiegokolwiek produktu leczniczego jest zobowiązany do dokładnego przeczytania ulotki dołączonej do opakowania, ponieważ sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu lub suplementu diety. Niewłaściwe użycie to takie, które jest sprzeczne z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania lub zalecenia lekarza lub farmaceuty.

2.5 Sprzedający jako operator sklepu internetowego udostępnia klientom infolinię z numerem podanym w danych kontaktowych e-Sklepu, obsługiwaną przez farmaceutę przez ograniczony czas pracy, przeznaczoną dla kupujących przede wszystkim jako serwis informacyjny o oferowanym towarze, zamówieniach, rozwiązywaniu reklamacji, i służy także do zbierania i przekazywania informacji na temat podejrzeń na niekorzystne reakcje lub wady jakości produktów leczniczych zgodnie z § 85 ust. 2 lit. d) ustawy o lekach.

 

III. Zamawianie towaru, zawarcie umowy sprzedaży

3.1 Aby zamówić towar, kupujący wypełni formularz zamówienia, znajdujący się na stronie internetowej sprzedającego www.apteka-czeska.pl. Warunkiem płatności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych informacji oraz danych. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący ma prawo do sprawdzenia i zmiany danych znajdujących się w zamówieniu, również w przypadku poprawienia błędów, które popełniono podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wyśle zamówienie sprzedającemu, klikając na "Zakończ / Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia bez zbędnej zwłoki potwierdzi jego otrzymanie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego podany w zamówieniu.

3.2 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikowania się na odległość podczas zawierania Umowy sprzedaży. Koszty powstałe kupującemu przy korzystaniu ze środków komunikowania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (np. koszt połączenia internetowego itp.) ponosi sam kupujący, przy czym koszty te się nie różnią od stawki podstawowej.

3.3 Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z chwilą wysłania "Potwierdzenia zamówienia" przez sprzedającego (stan "Zamówienie jest realizowane"), wysłanego na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.4 Sprzedający w zależności od charakteru przedmiotu zamówienia (ilości towarów, ceny, kosztów transportu, odległości, itp.) ma zawsze prawo żądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia w odpowiedni sposób, np. telefonicznie lub pisemnie.

 

IV. Cena towaru i warunki płatności

4.1 Kupujący otrzymuje towar określony w zamówieniu po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Zgodnie z warunkami określonymi poniżej cena towaru może być powiększona o koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w umownej kwocie (opłata pocztowa), którą kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu wraz z ceną zakupu towaru. Jeżeli nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.2 W przypadku, gdy chodzi o specjalny towar na zamówienie lub towar, który nie znajduje się obecnie na magazynie, sprzedający potwierdzi kupującemu telefonicznie lub drogą mailową cenę towaru i termin dostawy.

4.3 Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru (opłata pocztowa) kupujący może uiścić sprzedającemu jednym z następujących sposobów:

 • gotówką lub kartą płatniczą podczas osobistego odbioru towaru w sklepie sprzedającego pod adresami podanymi poniżej;
 • gotówką za pobraniem w miejscu wyznaczonym przez kupującego w zamówieniu;
 • +++++++

4.4 Sprzedający jest uprawniony żądać uiszczenia pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego szczególnie w przypadku, gdy kupujący dodatkowo nie potwierdzi zamówienia  (art. 3.4). Postanowienie § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towaru bez uprzedniego powiadomienia. Oferta specjalna jest ważna tylko do wyczerpania zasobów, chyba że w specyfikacji towaru określono inaczej. Ewentualne rabaty cen towaru oferowane przez sprzedającego kupującemu nie mogą być łączone.

4.6 Faktura wystawiona przez sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedającym a kupującym po uiszczeniu ceny towaru jest jednocześnie fakturą VAT. Odbiór towaru przez kupującego jest możliwe dopiero po uiszczeniu pełnej ceny, o ile nie ustalono inaczej. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na kupującego z chwilą uiszczenia pełnej ceny towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek uiszczenia ceny zakupu przez kupującego jest spełniony dopiero w momencie wpływu pełnej kwoty na rachunek sprzedającego.

 

V. Sposób dostawy i warunki dostawy

5.1 Zamówiony towar jest dostarczany przez kuriera według aktualnej oferty usługodawców świadczących usługi kurierskie (przewoźnik). Ten sam sposób płatności za zamówiony towar można wybrać z aktualnej oferty sprzedającego.

Konkretny sposób dostawy towaru i płatności za dany towar wybiera kupujący podczas składania zamówienia, wybierając jedną z możliwości przy zakupie on-line.

5.2 Towar oznaczony „wyłącznie odbiór osobisty“ można odebrać tylko osobiście w sklepie sprzedającego. Dany towar nie może być wysłany przez kuriera.

5.3 Jeżeli przedmiotem zamówienia towaru, który wymaga specjalnego obchodzenia się lub magazynowania (np. przechowywanie w chłodnym pomieszczeniu), możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty w sklepie sprzedającego. Danego towaru nie można wysłać przez kuriera.

5.4 W przypadku, gdy sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z tego rodzajem dostawy.

5.5 Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający powinien dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w danym miejscu.

5.6 W przypadku, gdy z powodów leżących po stronie kupującego towar musi być dostarczany na kilka razy lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący powinien uiścić koszty związane z kilkukrotną dostawą towaru, lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

5.7 Informacje dotyczące wysokości kosztów związanych z pakowaniem i dostawą (opłata pocztowa) odnosi się tylko do dostawy towarów na terenie Republiki Czeskiej. W przypadku dostawy towaru za granicę warunki dostawy (opłata za przewóz, opakowanie) będą ustalane indywidualnie w drodze porozumienia stron umowy.

5.8 Wysyłka towaru, który znajduje się w magazynie za pobraniem lub drogą odbioru osobistego będzie przeprowadzona w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia i zarazem przekazana firmie transportowej. Towar zamówiony w sobotę, niedzielę lub w święto jest wysyłany następnego dnia roboczego.  Jeśli towar nie znajduje się w magazynie, zamówienie odsyłamy w dniu jego otrzymania od dostawcy. Zamówienia są wysyłane w kolejności, w której zostały otrzymane.

5.9 Przesyłki będą dostarczane przez firmę transportową zgodnie z jej wewnętrznymi warunkami dostawy, zazwyczaj w ciągu 24 godzin od przejęcia przesyłki, tak aby zapewnić jej dostawę do kupującego w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zamówienia; jeśli termin nie może być dotrzymany, kupujący zostanie poinformowany o danej okoliczności w danym terminie.

5.10 Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia wraz z przewoźnikiem natychmiastowej kontroli stanu przesyłki (ilość paczek, ewent. uszkodzenia opakowań, uszkodzenie pudła) zgodnie z załączonym dokumentem przewozowym i odmówić przyjęcia niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki, o ile uszkodzenie opakowania wskazuje na wniknięcie do środka przesyłki. O niekompletnej lub uszkodzonej przesyłce należy sprzedającego niezwłocznie powiadomić, dzwoniąc pod numer sprzedającego (w określony czas pracy apteki, która zapewnia sprzedaż wysyłkową) lub e-mailem pod adres apteka@apteka-czeska.pl, sporządzić wraz z przewoźnikiem protokół szkód, który należy wysłać sprzedającemu e-mailem w ciągu 24 godzin. Jeżeli kupujący potwierdzi swoim podpisem przejęcie przesyłki na dokumentach przewoźnika, późniejsze ewentualne reklamacje z powodu niekompletności lub naruszenia opakowania przesyłki nie będą uwzględnione.

 

VI. Prawo z tytułu nienależytego wykonania umowy

6.1 Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw z tytułu nienależytego wykonania podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawnym (w szczególności postanowieniami § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i 2161 do 2174 § KC.

6.2  Sprzedający jest wobec kupującego odpowiedzialny za to, że towar przy jego odbiorze jest wolny od wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za to, że w chwili, gdy kupujący towar odebrał:

 • towar posiada cechy, które strony umowy uzgodniły, a w przypadku braku takich uzgodnień, takie cechy, które sprzedający lub producent wyszczególnił, lub które kupujący oczekiwał ze względu na rodzaj towaru oraz na podstawie reklamy przez nich przedstawianej,
 • towar nadaje się dla celu, który wskazał sprzedający lub celu, dla którego dany towar się używa,
 • towar odpowiada jakości lub wykonaniu ustalonej próbki lub modelu, o ile taka jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub modelu,
 • towar występuje w odpowiedniej ilości, rozmiarach i masie,
 • towar jest zgodny z wymogami prawnymi.

6.3 W przypadku, gdy wada przejawi się w ciągu sześciu miesięcy po odbiorze towaru, uznaje się, że towar posiadał wady już w momencie jego przejęcia.

6.4 Postanowienia art. 6.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, dla której została wynegocjowana niska cena, zużycia towaru w wyniku jego normalnego zużycia, w przypadku używanego towaru z powodu wady, która odpowiada stopniowi używania lub zużycia, którą towar już miał podczas odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z rodzaju towaru.

6.5 Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa z tytułu wady, która pojawi się w produktach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich przejęcia. Jeżeli na sprzedawanym produkcie, jego opakowaniu, w dołączonej instrukcji lub w reklamie jest podany okres użycia w rozumieniu innych przepisów prawnych, zostaną zastosowane postanowienia dotyczące gwarancji jakości.

6.6 Praw z tytułu nienależytego wykonania dochodzi kupujący u sprzedającego pod adresem jego sklepu, w którym jest możliwe przyjęcie reklamacji biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar. Wraz z reklamacją należy przedstawić dokument (ew. kopię dokumentu) o dostawie i uiszczeniu ceny zakupu za towar, którego wady są reklamowane. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad towaru, kupujący bez zbędnej zwłoki musi poinformować o danych wadach sprzedającego pisemnie (list - lecz nie za pobraniem!, e-mail: apteka@apteka-czeska.pl), telefonicznie lub osobiście. Sprzedający prześle e-mailem kupującemu bezpośrednio po przyjęciu reklamacji (a w przypadku osobistego dochodzenia jest przekazane natychmiast) pisemne potwierdzenie o czasie złożenia reklamacji, co było jej treścią, jaki sposób reklamacji jest wymagany, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia o przeprowadzeniu naprawy i czasie trwania reklamacji, ew. uzasadnieniu odrzucenia reklamacji.

6.7 W przypadku uzasadnionych reklamacji zarejestrowanych produktów leczniczych, kupujący ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją w niezbędnej kwocie. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji te same uprawnienia posiada sprzedający.

 

VII. Odstąpienie konsumenta od umowy

7.1 Kupujący, który jest konsumentem (zwany dalej „kupujący“), zgodnie z § 1829 i nast. KC ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodów oraz bez jakichkolwiek sankcji w ciągu 14 dni. Termin zgodnie z pierwszym zdaniem zaczyna swój bieg od dnia zawarcia umowy, a w przypadku:

 • umowy sprzedaży od daty odbioru towaru,
 • umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku partii, licząc od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru, lub
 • umowy, której przedmiotem jest regularna powtarzająca się dostawa towaru, od dnia przejęcia pierwszej dostawy towaru.

Zgodnie z niniejszy ustępem termin uznaje się za zachowany, jeżeli kupujący w jego trakcie wyśle sprzedającemu zawiadomienie o odstąpieniu od umowy na adres sklepu lub siedziby sprzedającego, lub na adres poczty elektronicznej apteka@apteka-czeska.pl.

7.2 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący wysyła na adres e-mailowy  apteka@apteka-czeska.pl wiadomość o treści: "Chcę jednostronnego odstąpienia od umowy zawartej dnia DD.MM.RRRR, numer [numer zamówienia] i żądam zwrotu zapłaconej kwoty za towar na adres (jeśli konsument żąda zwrotu pieniędzy na konto, poda numer swojego konta bankowego)", a także poda datę, imię, nazwisko oraz adres kupującego.

7.3 W przypadku dochodzenia prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, zostaje ona unieważniona od początku, a kupujący jest zobowiązany przesłać (tylko nie za pobraniem!) lub bezzwłocznie przekazać sprzedającemu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia, cały towar, który od sprzedającego otrzymał. Kupujący pokrywa koszty zwrotu towaru do sprzedającego nawet w przypadku, gdy towar nie może zostać zwrócony pocztą ze względu na charakter towaru. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci kupującemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia, wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, które w taki sam sposób otrzymał od niego na mocy umowy. Sprzedający ma również prawo do zwrotu świadczenia udzielonego przez kupującego w momencie zwrotu towaru lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyraża na to zgodę i nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący wybrał inny aniżeli najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedającego, zwróci kupującemu koszty dostawy towaru w kwocie odpowiadającej najniższej możliwej formie zwrotu towaru.  Sprzedający nie jest jednak do zwrotu kupującemu środków pieniężnych do momentu, dopóki kupujący nie przekaże mu towaru lub nie wykaże, że dany towar wysłał do sprzedającego.
 
7.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z powodów podanych w § 1837 KC nie można od umowy sprzedaży odstąpić. Nie można m.in. odstąpić od umowy sprzedaży na dostawę towaru, (a) który został zmieniony zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, (b) który szybko ulega zepsuciu a także towaru, który definitywnie po dostawie został pomieszany z innym towarem, (c) znajdującym się w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyciągnął z opakowania, lecz z powodów higienicznych nie można było towaru zwrócić.
 
7.5 Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec sprzedającego za obniżenie wartości towaru, spowodowane obchodzeniem się danym towarem w inny sposób, aniżeli było koniecznym do zaznajomienia się z rodzajem, właściwościami i funkcjonowaniem towaru. Jeśli więc zwrócony towar sprzecznie z poprzednim zdaniem będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedający ma prawo do odszkodowania ze strony kupującego. Sprzedający może jednostronnie zaliczyć roszczenie do odszkodowania wobec roszczenia kupującego do zwrotu ceny zakupu.
 
7.6 W przypadku otrzymania odstąpienia od umowy, sprzedający niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie a następnie powiadomi kupującego e-mailem lub telefonicznie i uzgodni/zatwierdzi z kupującym dalsze kroki. 
 
7.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości, o ile do towaru jest załączony prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym jest zawarta z rozwiązującym warunkiem, a jeżeli dojdzie do wykorzystania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z § 1829 KC, umowa darowizny przestaje obowiązywać a kupujący jest zobowiązany zwrócić otrzymany prezent wraz z towarem; w przeciwnym razie będzie chodziło o bezprawne wzbogacenie się po stronie kupującego.

 

VIII. Anulowanie zamówienia przez sprzedającego
            
8.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części szczególnie wtedy, gdy zamówiony towar nie jest już produkowany lub nie jest dostarczany, albo dostawca towaru znacznie podniósł cenę. W przypadku, gdy taka sytuacja nastanie, sprzedający zobowiązuje się do bezzwłocznego skontaktowania się z kupującym za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie i zaproponowania podjęcia dalszych kroków (zastąpienia zamówionego towaru przez inny, anulowania zamówienia, itp.).

8.2 Do czasu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedający ma prawo kiedykolwiek od zawartej umowy sprzedaży odstąpić. W takim przypadku kupujący niezwłocznie zwróci sprzedającemu cenę zakupu, o ile została uiszczona, mianowicie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kupującego, chyba że w konkretnym przypadku strony ustalą inaczej.

 

IX. Ochrona danych osobowych

9.1 Ochrona danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną jest zapewniona w drodze ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późn. zm.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, REGON, NIP, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej (zwane dalej „dane osobowe“).

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz wysyłania wiadomości i informacji handlowych do momentu, w którym kupujący doręczy sprzedającemu swój sprzeciw wobec przetwarzania danych. Oprócz osób doręczających towar oraz ewentualnego obowiązku ustawowego udzielenia danych osobowych, dane osobowe kupującego nie będą bez jego uprzedniej zgody przekazywane osobom trzecim.

9.4 Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez czas nieokreślony, w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany.

9.5 Kupujący potwierdza, że ​​przekazane dane osobowe są dokładne i prawdziwe, i że został poinformowany o tym, iż chodzi o dobrowolne przekazanie danych osobowych. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedającego o zmianach udzielonych informacji.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1 Sprzedający zapewnia pozasądowe rozpatrywanie skarg konsumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem apteka@apteka-czeska.pl. Sprzedający prześle informację o rozpatrzeniu skargi kupującego na adres e-mailowy kupującego.

Informacja o pozasądowym rozpatrzeniu sporów konsumentów w rozumieniu § 14 ustawy nr 634/1992 Sb., w sprawie ochrony konsumentów: Sprzedający niniejszym informuje konsumenta, że podmiotem, który rozstrzyga pozasądowe spory konsumenckie jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Pradze 2, Štěpánská 567/15, kod pocztowy 120 00, www.coi.cz. Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporu z umowy sprzedaży z wyjątkiem umów zawartych w zakresie służb zdrowia, które są świadczone pacjentom przez pracowników służby zdrowia, w tym przepisywania, wydawania i udostępniania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

10.2 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę zezwoleń przeprowadza w ramach swoich kompetencji odpowiedni urząd d/s działalności gospodarczej. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych wykonuje Biuro Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie m.in. nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów z późn. zm.

10.3 Zgodnie z postanowieniem § 1826 ust. 1 lit. e) KC, sprzedający jest w stosunku do kupującego wiązany Kodeksem Etycznego Postępowania Czeskiej Izby Aptekarskiej.

10.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest lub stanie się nieważnym lub nieskutecznym, w miejsce nieważnych postanowień wchodzi postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do znaczenia nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie uchybia ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia do umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

10.5 Umowa sprzedaży, w tym warunki handlowe są przechowywane przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie są dostępne.

10.6 Niniejsze warunki handlowe zaczęły obowiązywać dnia 31.5.2016 r.

 

powyżejDostawa i płatność

 1. Odbiór osobisty - Apteka Na Ostravské, Czeski Cieszyn - Gotówka
  • Osobisty odbiór towaru BEZ KOSZTÓW DOSTAWY pod adresem:
  • Lékárna Na Ostravské, Komorní 1, 73701 Český Těšín
  • UWAGA: Przed odbiorem osobistym należy zawsze czekać na otrzymanie wiadomości e-mail potwierdzającej, że towar jest już przygotowany do odbioru, w przeciwnym razie towaru nie będzie można podjąć!!!
 2. Kurier DPD - Przesyłka pobraniowa
  • Koszty opakowania i dostawy nie są pobierane przy zamówieniu powyżej 800,- PLN i wadze do 5 kg
  • Koszt opakowania i dostawy wynosi 25,- PLN

powyżej

Produkt:


Kontynuuj zakupy

Przejdź do koszyka